فلنج فولادی گلودار رده 150 300 همچنین از محصولات و

مشاهده

فلنج فولادی گلودار رده 600 1500 همچنین از محصولات و

مشاهده

فلنج فولادی گلودار رده 40 80 160 همچنین از محصولات

مشاهده

اتصالات فشار قوی 2000 3000 6000 استیل کربن استیل همچنین از

مشاهده

اتصالات LF2 LF3 کلاس 2000 3000 6000 همچنین از محصولات و

مشاهده